Zásady ochrany osobních údajů


I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je:

Česká Federace Kendo IČ 67984151
se sídlem Nad kapličkou 3378/17, Strašnice, 100 00 Praha 10 (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou adresa: Česká Federace Kendo, Nad kapličkou 3378/17, Strašnice, 100 00 Praha 10 email: info@czech-kendo.cz

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů: Pavel Tomeš, Technický ředitel ČFK

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává Vaše identifikační, kontaktní a osobní údaje, které jste mu poskytl/a v rámci registrace do celkové databáze členů ČFK (Správce).

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je oprávněný zájem vedení členské databáze ČFK pro interní potřeby – evidence oddílů a jejich členů, správa členských poplatků, přihlašování na zkoušky technických stupňů a evidenci těchto technických stupňů.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

3. Publikováním technických stupňů jednotlivých členů ČFK na veřejném webu ČFK v rozsahu jméno, příjmení člena a aktuální technický stupeň člena pro dané budo

4. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů

1. Příjemci osobních údajů jsou

2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země v rámci EU) nebo mezinárodní organizaci, pouze však v případě žádosti o skládání zkoušek nebo registraci na akce, organizované Evropskou Federací Kendo

VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména kódováním dat a skladování na bezpečných servrech.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 16.03.2024.